مجله علمی و پزشکی

نماینده بهشهر: کرونا با کسی شوخی ندارد/ مردم در اولین فرصت واکسن بزنند

نماینده مردم بهشهر ر مجلس اسلامی تاکید کرد: اگر ما با مشکلات عادی برخورد کنیم

لامرضا ریعتی ر و گو اِسنا با اشاره به موج م رونا و رعایت پروتکل بهداشتی، بیان رو اگر ما با این بیماری عادی برخورد کنیم، آن را نیز با ما عادی رها کرده و خیلی راحت جان انسان را می گیرد. ما بودیم در ند ماه چند بار شاهد اِعمال دقیق روتکل ها و بحث واکسیناسیون وضعیت روبه ودی رفت و حتی اد فوتی ها به ر رسید .

وی ر ادامه اظهار کرد: اما با وجهی سویه امیکرون وارد کشور شده و با عادی انگاری شاهد هستیم اگر این شیوه ادامه ممکن است ما به ۴۰۰ تا ۵۰۰ فوتی نیز روزانه ادامه دهیم. ر وهله اول پروتکل های بهداشتی باید به صورت دقیق نبال شود. واکسیناسیون نیز نشان داد که نقش موثری در این بیماری دارد.

روتکل بهداشتی به طور دقیق نبال شود

نماینده مردم بهشهر ر مجلس اسلامی مشخص رد: مردم ر اولین فرصت به دریافت دز وم واکسن اقدام نند. دزهای قبلی را نیز دریافت نکردند هرچه سریع تر اقدام کنند. مارها نشان داده اند که واکسن تزریق کرده اند ر صورت نیز با سطح متری روبرو می شوند. نها ا رعایت پروتکل های بهداشتی و واکسیناسیون است می تواند کمترین آسیب این موج را نیز پشت سر بگذارد.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا