مجله هنر و فرهنگ

بررسی وضعیت صنایع در ایران پس از انقلاب در «رو در رو»ررسی وضعیت صنایع در ایران پس از انقلاب در «رو در رو»

رنامه «رو ر رو» با حضور بررسی وضعیت صنایع ایران پس از انقلاب و همچنین راهکارهای تقو ر و ای.


ارش روه رهنگ و هنر گزارشی رنا رنامه «رو در رو» در و با الله اکبری الار پشتی رئیس میسیون صنایع و معادن و دکتر اسان شاهویسی اقتصاددان و عضو هیأت علمی موسسه تهران، وضعیت نایع در ایران از انقلاب و چنین راهکارهای ویت نعت ودروسازی داخلی را بررسی می کند.

رنامه و اجتماع لیلی چالشی “رو در رو” هر نجشنبه‌ها ساعت ۱۹ به طور زنده پخش می‌شود. این برنامه کاری از گروه سیاسی چهار بوده که اجرای مهرداد رانوند روی نتن رفته و تهیه کننودگی و سردبیری نره.

انتهای ام//

راوانید:


ارز فی

ا وستان خود به اشتراک ارید:

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا