مجله علمی و پزشکی

آمار بی سابقه بستری کودکان و نوجوانان از ابتدای کرونا تاکنون/ مبتلایان به امیکرون در این گروه سنی چه علائمی دارند؟

به گزارش شفاف روژان به جای اینکه کنار هم سن و سالان و خانواده باشد، روی تخت بیمارستان بستری در بیمارستان کودکان مفید در تهران بستری شده، از سردرد و گلو درد و درد سوزن سرمی که به دستش زده بود، می گفت; ر بچه .5 ساله امیکرون در جشن تولد به راغش آماده بود، امثال روژان در این بیمارستان و مرکز طبی ک ودکان ن جایی که 80 رصد مرکز طبی ودکان طی سه روز پیش است، این مله را خانم اسمی سرپرست بخش کوید 19 ماین مایگری‌گن بی مایگریگو.

بیمارستان مرکز طبی کودکان میگوید: از 3 0 تخت بخش کوید 19 تنها حدود 6 تخت خالی است و سرعت بر تختهای نسبت به موج پنجم با بیماری دلتا است اما حال کودکان بستری شده نسبت به تخت خوابیده شده در موج پنجم بهتر است و درگیری بیشتر است. ریوی‌های شدید اند که نیاز به استفاده از مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها دارند.

بر اساس آمارهای وزارت بهداشت از ابتدایی همه ری رونا، بیماران بستری نسبت به سایر روهای سنی در مرجهاده؛ اما در مجموع شش ماه موارد کودکان و نوجوانان با شیب تندی افزایش یافته است، در آبان میزان بستری کودکان و نوجوانان زیر 18 سال مشابه آمار بیماران گروه سنی 19 تا 30 سال 9 درصد اما با رشد 2 برابری میزان بستری کودکان و نوجوانان بود. ر الان به درصد رسیده است. روح نی واکسینه نشده اند.

بر اساس مطالعات وزارت بهداشت، کمترین امار بستری با علائم احتمال وقوع هفته دی و هفته بهمن مربوط به گروه سنی 19 تا 30 سال با 9 درصد است، آمار بستری کودکان و نوجوانان زیر 18 سال 22 درصد، گروه سنی 31 تا 50 ال 20 رصد، سال حدود 26 رصد و بالای 71 ال 23 درصد بوده است.

مار بی سابقه ری ودکان و نوجوانان از ابتدایی رونا بیمار/ مبتلایان به امیکرون در این گروه سنی چه لائنی

رئیس مارستان مفید ودکان هم از مراجعه حدود 500 مار به این مرکز رمانی در مال ران به باشگاه خبرنگاران جرمان ماری که نشان دهنده سرعت سرایت بالای امیکرون است.

نوری پور میگوید: از بین مراجعات سرپایی با احتمال احتمالی ورزش 118 کودک و نوجوان در اورژانس و 70 نفر در بخشها بستری شده اند و آمارهای مراجعه و بستری در سه تا چهار روز اخیر حدود 2 برابر شده است.

از 25 دی تا 8 بهمن آمار مراجعان سرپایی به بیمارستان های تهران 2 برابر است و در هفته اول بهمن 19.8 درصد بستری های زیر 10 سال، 10 تا 20 سال 3.8 درصد، 20 تا 30 سال 8.9 درصد و سال 12.8 رصد. و در مجموع بیش از 45 رصد تختی زیر الاست؛ این آمارها را توکلی معاونت درمان ستاد فرماندهی تهران به گزارش خبرنگاران جوان داده است.

وکلی می‌گوید: اول بهمن در سال 709 نفر بستری رونا داشتیم و آمار بستری شدگان بیمارستان در رده سنی 40 تاشتیم و آمار بستری در رونا در ال .6 درصد و بالای 80 سال رصد است.

معاونت درمان ستاد ستادی ران رده سنی وتی های رونا در رده نی زیر10 سال 4 درصد، 30 سال ر 14 درصد، 70 سال 26 رصد و بالای 80 ال 30 درصد در نخست بهمن است.

جمالیان رئیس علوم پزشکی اراک به باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: 90 کودک و نوجوان زیر 18 سال در 10 روز گذشته به مراکز درمانی در استان اراک مراجعه کردند که از مجموع 250 بستری در استان اراک، 22 نفر زیر 18 سال در بیمارستان بستری شدند و از این تعداد 2 نفر ر بخش مراقبت های ویژه تحت نظر قرار دارند.

پهلوان رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی قرارگاه مدیریت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: تا 11 بهمن ماه، بیماری زیر بستری و بستری موقت در مشهد در رده سنی 4 سال 12 درصد, 5 تا 19 سال 6 درصد, 20 تا ال .5 درصد، 30 در 49 سال 19 رصد، 50 تا 70 درصد و بالای 71 سال 27.5 درصد است.

اسحاقی متخصص عفونی بیمارستان مفید کودکان، سردرد، گلو درد، تهوع، استفراغ، ضعف و بی حالی را از علائمی که روژان کودکان به امیکرون میداند، علائمی که روژان، امیر رضا، محمد و مادران کودک در بیمارستان مفید و طبابتی دارند، دارند. ری اوندند، به نها اشاره کردند.

جماعتی دبیر کمیته علمی علوم به خبرنگاران جوان میگوید: توصیه ما تزریق دوز سوم در باشگاه های بزرگسالان و تزریق واکسن در کودکان و نوجوانان، رعایت فاصله گذاری، پرهیز از حضور در تجمعات و استفاده از ماسک برای رفتن به امیکرون است.

امیکرون بیخ گوش ماست، با رعایت وه‌نامه‌های بهداشتی، ریق واکسن و استفاده از ماسک از ودمان مراقبت به ویژه کودکان

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا