مجله علمی و پزشکی

داروهای تقویت جنسی برای چشم خطر آفرینند

  1. ودی استرازها یا اختصار PDE ها، آنزیم های داخل سلولی هستند که وسط 21 ژن مختلف ساخته می شوند. این نزیم‌ها در افت‌های مختلف بدن مانند مغز، پلاکت‌ها، صاف، قلب و شبکیه م بیان می‌شوند. PDE در درمان و سلامتی، فعالیت دو ماده میایی مهم نام و لات قلبی، الیت دو ماده میایی مهم نام و cGMP ر م، ماده cGMP ا فعال‌ مپ‌هایی خاص، در جذب مایع زیر نقش دارد.

متخصصان، فسفودی استرازها همچنین در ماهیچه‌های صاف دیواره روق اجسام غاری در لت جنسی مردانه، باعث کاهش ردند. نگام رنگیختگی جنسی، ادسازی ماده نیتریک از انتهای اعصاب اجسام ایازی ماده افزایش cGMP شده و طی مسیر بیوشیمیایی، ار افزایش cGMP شده است. رنتيجه اين اتفاق، ورود جريان خون به وريدها افزايش يافته و خروج ريان خون كاهش مي‌يابد و باعث مي‌شود نعوظ شود. این اوصاف، کاهش کاهش PDE، باعث افزایش cGMP و نعوظ را بهبود می‌بخشد. این همان کاری است که داروهای معروف مانند دنافیل بر اساس آن کار می‌کنند.

دکتری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با توجه به مرجع تأثیرگذار در وضعیت کارکردها در یک مطالعه مروری، تأثیر داروهای مهارکننده فسفودی استراز را بر این موضوع مهم مورد بررسی قرار داده است.

این پژوهشگر با جستجوی علمی در ایگاه‌های علمی Medline و Pubmed مقالات مرتبط با عوارض چشمی اروهای توانمند فسفودی استرور مرورد اکنو

به گفته محدثه فیضی، چشمپزشک و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سایر همکارش‌ها در این تحقیق، «داروهای توانمند آنزیم‌های فسفی استراز مانند سیلدنافیل، تادالافیل، واردنافیل و آوانافیل درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های عفونی در مردان و سایر همکارش‌ها بر آن، درمان افزایش فشار بر شرخونیان است. ریوی کار می‌روند».

نها می‌افزایند: «گزارش‌های متعددی از تأثیر این داروها بر چشم و به‌ویژه در بروز مشکلی تحت عنوان نوروپاتی ایسکمیک قدود ورد او. وارض می دیگر که ور عمده خدماتی می‌باشند شامل وریورتینوپاتی سروز مرکزی، محیط شبکیه، انسداد وریدها و شریان‌های شبکیه نیزیا. از مصرف این داروها، شکایات نایی مختلف و بیان می‌شود که ازجمله آن‌ها مشکل نی، تاری دید و ندو.

البته باید اشاره کرد که بر اساس یافته های این پژوهش، مشکلات فوق در برخی افراد و برخی افراد هم به صورت گذرا و خودم گزارش شده و بیشتر به دنبال مصرف نسل قدیمی تر داروها مانند سیلدنافیل رخ می دهد.

اما به گفته فیضی و همکارش، «عارضه‌هایی که دائماً در صدمات مفید از این داروها استفاده می‌شود و در اکثر موارد قابل قبول است، همان نوروپاتی ایسکمیک قدامی است که در هر زمان بعد از استفاده از دارو می‌تواند روی دهد. مقاله‌های ررسی مشخص می‌شوند که ازوکار ایجاد این ماری همچنان ناشناخته است و به‌طور قطعی نمی‌توان گفت کدام بیمران است. اما به نظر می‌رسد وامل خطر آناتومیک عصب بینایی و بیماری‌های مینه‌ای مانند، بیماری‌های قلبی-عروقی و فشارهای باقی‌مانده، ماری‌های قلبی-عروقی و خندیدن.

ماری وق با ورم رنگ‌پریده چشم مراه با ز

یافته های پژوهشی فوق بهنوعیگر آن ها هستند که از داروهای علمی بهویژه در چشمی استفاده می کنند که دچار مشکلات سیستمیک و بیماری های زمین های هستند، بایستی با احتیاط بالا و صرفاً بنا بر دستور پزشک صورت می گیرد تا از آسیب رسیدن به چشم ها جلوگیری شود.

ایان ذکر این یافته‌ها را «فصل‌نامه چشم‌پزشکی بینا» متعلق به اینک جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است.

46

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا