مجله اجتماعی

بیش از ۲۰ مرکز غیرمجاز تفکیک پسماند در «خلازیر» تعطیل شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاري آنلاین، مهدي هدايت از بند 20 در خصوص مشاغل آلاينده با هدف اجراي عمليات زيستمحيطي و امنيت حال حاضر خبر داد و گفت: 24 مورد از موارد تعطیل شده مربوط به مراکز غیرمجاز تفکیک پسماند در محدوده است.لازیر» ند به‌دلیل رات و آسیب‌های جدی محیطی شناسایی و در صدور بند ۲۰ تعطیل و جمع‌آوری شدند.

منطقه ردار ۱۹ اطرنشان کرد: مچنین شش واحد ولیدی پوشاک در آبان نیایش لیل مزاحمت رای شهروداک ر ابان نیایش لیلز.

وی در ادامه صدور اخطار به کفش های تولیدی در خیابان منطقه 3 خبر داد و گفت: در همین راستا 20 مورد از کفش فروشی های این محدوده بهدلیل مزاحمت و عدم رعایت آتش نشانی اخطار دریافت کردند.

در ادامه هدایت به تشریح گوشهای از اجرا در بلند نگهداشت شهر و حفظ محیط زیست از حیوانات مضر شهری پرداخت و بیان کرد: این صورت گرفته در کنترل جمعیت موشها 672 مورد منافذ فعال و غیرفعال شناسایی و طعمه گذاری شده است.

وی نی و جمع آوری ای ولگرد را از دیگر گذاشتن انجام شده رای نگه داشتن شهر نوان کرد و گفت: نی‌های اینجا ناشت ر نوان کرد و: ندهگیری .

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا